از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد.

                                             پل ساتر 


دسته ها : عبرت
دوشنبه چهارم 9 1387
X