عملگرها در VB:

عملگرها نمادهایی هستند که اعمالی را روی مقادیر(متغییرها و مقادیر ثابت) انجام میدهند.فرضا عملگر + روی دو عملوند عمل میکند و آنها را با هم جمع میکند.در ویژوال بیسیک عملگرها را به سه دسته تقسیم خواهیم کرد.عملگرهای حسابی ، عملگرهای رابطه ای و عملگرهای منطقی.در جدول های زیر انواع عملگرها را به همراه نام و مثال هایی از هر کدام را مشاهده میکنید.

عملگرهای حسابی

عملگر

نام

مثال

+

جمع

6+2=8

-

تفریق

6-2=4

*

ضرب

6*2=12

/

تقسیم

6/2=3

^

توان

6^2=36

Mod

باقیمانده تقسیم

6 Mod 2=0

\

تقسیم صحیح

7\2=3

&,+

پیوند رشته ها

"Kashan"+"Times"="KashanTimes"

 

عملگرهای رابطه ای

عملگر

نام

مثال

<

کوچکتر

2<6

<=

کوچکتر یا مساوی

2<=2

>

بزرگتر

6>2

>=

بزرگتر یا مساوی

6>=6

<>

نامساوی

6<>2

 

عملگرهای منطقی

عملگر

نام

مثال

NOT

نقیض

NOT X

AND

و

X AND Y

OR

یا

X OR Y

XOR

یای انحصاری

X XOR Y

EQV

هم ارزی

X EQV Y

IMP

مشمول

X IMP Y

 

جدول درستی عملگرهای منطقی

X

Y

NOT X

X AND Y

X OR Y

X XOR Y

X EQV Y

X IMP Y

T

T

F T T F T

T

T

F

F F T T F

F

F

T

T F T T F

T

F

F

T F F F T

F

در مورد عملگرهای حسابی و رابطه ای فکر نمیکنم هیچ مشکلی وجود داشته باشد.اما در مورد عملگرهای منطقی  اگر X,Y دارای ارزش درستی یا نادرستی باشند آنگاه عملگرهای مذکور با توجه به درستی و یا نادرستی عملوندهای X,Y یا درست خواهند بود و یا نادرست.

عملگر NOT : این عملگر نقیض عمل وندش است.مثلا اگر X درست (T) باشد آنگاه NOT X دارای ارزش نادرستی است و بر عکس.

عملگر AND : نتیجه این عملگر وقتی درست است که هر دو عملوندش درست باشد.

عملگر OR : نتیجه این عملگر وقتی درست است که حداقل یکی از عملوندها دارای ارزش درستی باشد.

عملگر XOR : نتیجه این عملگر وقتی درست است که فقط یکی از عملوندهایش درست باشد.

عملگر EQV : نتیجه این عملگر وقتی درست است که دو عملوند دارای ارزش یکسانی باشند.یعنی یا هر دو درست و یا هر دو نادرست باشند.

عملگر IMP : نتیجه این عملگر وقتی درست است که عملگر سمت چپ درست باشد.


پنج شنبه شانزدهم 8 1387
X