از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد.  
دسته ها : عبرت
دوشنبه چهارم 9 1387
امام ششم فرمود: تعجب مى کنم از کسى که از چهار چیز مى ترسد ولى
دسته ها : عبرت
سه شنبه بیست و سوم 7 1387
X