امام ششم فرمود: تعجب مى کنم از کسى که از چهار چیز مى ترسد ولى
دسته ها : عبرت
سه شنبه بیست و سوم 7 1387
X